Home / Uzlaşma Teklifi ve Teklif Formu

Uzlaşma Teklifi ve Teklif Formu

• Uzlaşma teklifi suçun işlendiği tarihten itibaren (1) aylık süre geçmeden yapılamaz.

• Uzlaştırmacı tarafından, şüpheli,sanık,katılan,mağdur veya suçtan zarar görene uzlaşma teklifinde bulunulur. Uzlaşma teklifi avukata değil bizzat taraflara yapılır.

• Şüpheli,sanık,katılan,mağdur veya suçtan zarar görenin reşit olmaması ya da kısıtlı olması hali ile mağdur veya suçtan zarar görenin ayırt etme gücü bulunmaması durumunda, uzlaşma teklifi kanuni temsilcilerine yapılır.

• Müştekinin veya suçtan zarar görenin özel hukuk tüzel kişisi olması halinde vekaletnamede özel yetki varsa vekile de uzlaşma teklifinde bulunulabilir.