Home / Evrak Örnekleri

Evrak Örnekleri

Üst Yazı (İndir)

Üst yazı, Uzlaştırmacıya tevzi edilmiş olan uzlaştırma dosyasının, uzlaştırma süreci tamamlandıktan sonra Uzlaştırma bürosuna tesliminde iki nüsha olarak düzenlenir. Bir nüsha uzlaştırma bürosunun dosyayı teslim aldığına dair uzlaştırmacıya verilir, diğer nüsha ise uzlaştırma bürosunda ilgili dosyada arşivlenmektedir.

Açıklamalı Davet Mektubu (İndir)

Uzlaştırmacının, kendisine tevzi edilmiş olan dosyada taraflara ulaşamadığı durumlarda Tebligat  ile teklif formu ve Açıklamalı davet Mektubu birlikte tebliğ edilmektedir

Tebliğ Mazbatası (İndir)

Uzlaştırmacı, dosya taraflarına ulaşamadığı ya da telefonla ulaşılmasına rağmen tarafların uzlaşma görüşmeleri için belirtilen adrese uzlaştırmacının beyan ettiği günde gelmemeleri durumunda teklif formunu ve açıklamalı davet mektubunu büro aracılığı ile tebligat yapmaktadır.

Tebligat evrakının PTT tarafından işlem gördükten sonra evrakı çıkartan kuruma iade edilen kısmına tebligat mazbatası denir.

Uzlaşma Raporu (İndir)

Uzlaştırmacı, uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırdığında uzlaşma yönetmeliği Ek-3’te yer alan Uzlaştırma Raporu Örneği’ne uygun, tarafların edimlerini ayrı ayrı, şüphe ve tereddüte yer vermeyecek ve mümkünse sıra numarası içerecek şekilde taraf sayısından bir fazla olarak hazırladığı raporu, kendisine verilen belge örneklerini ve varsa yapmış olduğu masrafları gösteren belge, gider pusulası veya rayice uygun yazılı beyanı üst yazı ile uzlaştırma bürosuna teslim eder.

Tercüman Talebi (İndir)

Uzlaşmaya katılan taraflar Türkçe bilmiyorsa 5271 sayılı kanunun 202. maddesi hükmü uygulanır.

Teklif Formu (İndir)

Uzlaştırmacı tarafından yapılacak uzlaşma teklifi, yönetmelik Ek-4’te yer alan uzlaşmanın mahiyeti ile uzlaşmayı kabul veya reddetmenin hukuki sonuçlarının bulunduğu teklif formunun imzalatılması Uzlaştırma müzakerelerine başlamanın ön şartıdır.

İstinabe Talebi (İndir)

Uzlaşma dosyasındaki tarafların şehir dışında olması ya da istinabe yapılması gereken diğer durumlarda Uzlaştırma bürosu aracılığı ile teklif formu ve Uzlaşma raporu şehir dışındaki tarafa imzalatılmak üzere tarafın bulunduğu yerdeki Adliyeye gönderilmektedir.

Muvafakatname (İndir)

Suça sürüklenen çocuk için uzlaşma işlemleri kanuni temsilcisi ile yürütülmektedir. Evlilik birliğinin devam ettiği durumlarda anne ve babadan biri ile uzlaşma süreci yürütülebilir. Bu durumda diğer ebeveynden muvafakat name alınması gerekir. Muvafakat veren ebeveyn uzlaşma görüşmelerine katılamaz. Süreç diğer kanuni temsilci ile yürütülür.

Özür Mektubu (İndir)

Özür Mektubu, Uzlaştırma görüşmeleri sonucunda taraflardan birinin özür dileme edimi ile uzlaşmayı kabul etmesi durumda düzenlenerek Uzlaştırma raporuna eklenmektedir.

Posta Tevdi Teslim Zimmet (İndir)

Taraflara tebligat çıkarıldığı durumlarda tebliğ mazbatası ile birlikte büroya teslim edilmektedir.

SEGBİS Talep (İndir)

Segbis, uzlaştırmacı ile ceza infaz kurumunda bulunan tarafın sesli ve görüntülü olarak iletişim kurmasını sağlayan, UYAP Bilişim Sisteminde ses ve görüntünün aynı anda elektronik ortamda iletildiği,kaydedildiği ve saklandığı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemidir.

Ek Süre Talebi (İndir)

Uzlaştırmacının, dosya kabulünden itibaren en geç otuz gün içinde uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırması gerekmektedir. Uzlaştırmacının çeşitli nedenlerle 30 günlük süre içinde uzlaştırma işlemlerini tamamlayamadığı durumlarda, Uzlaştırma Savcısından yazılı olarak her defasında yirmi günü geçmemek üzere en fazla iki kez  ek süre talebinde bulunabilmektedir.

Taksitli Edim Protokolü (İndir)

Maddi edim ile uzlaşma sağlandığı durumlarda, ileri tarihli edim belirlenmiş ise uzlaştırma raporuna ek olarak protokol düzenlenebilmektedir.