Home / Evrak Örnekleri

Evrak Örnekleri

DOSYA TESLİMİ ÜST YAZI (İndir)

Üst yazı, Uzlaştırmacıya tevzi edilmiş olan uzlaştırma dosyasının, uzlaştırma süreci tamamlandıktan sonra Uzlaştırma bürosuna tesliminde iki nüsha olarak düzenlenir. Bir nüsha uzlaştırma bürosunun dosyayı teslim aldığına dair uzlaştırmacıya verilir, diğer nüsha ise uzlaştırma bürosunda ilgili dosyada arşivlenmektedir.

OLUMSUZ DOSYA TESLİMİ ÜST YAZI (İndir)

Olumsuz sonuçlanan dosyaların tesliminde yazılacak üst yazı, uzlaştırma sürecinde yapılan işlemlerin detaylı anlatıldığı şekilde hazırlanmalıdır.

Açıklamalı Davet Mektubu (İndir)

Uzlaştırmacının, kendisine tevzi edilmiş olan dosyada taraflara ulaşamadığı durumlarda Tebligat  ile teklif formu ve Açıklamalı davet Mektubu birlikte tebliğ edilmektedir

Tebliğ Mazbatası (İndir)

Uzlaştırmacı, dosya taraflarına ulaşamadığı ya da telefonla ulaşılmasına rağmen tarafların uzlaşma görüşmeleri için belirtilen adrese uzlaştırmacının beyan ettiği günde gelmemeleri durumunda teklif formunu ve açıklamalı davet mektubunu büro aracılığı ile tebligat yapmaktadır.

Tebligat evrakının PTT tarafından işlem gördükten sonra evrakı çıkartan kuruma iade edilen kısmına tebligat mazbatası denir.

Uzlaşma Raporu (İndir)

Uzlaştırmacı, uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırdığında uzlaşma yönetmeliği Ek-3’te yer alan Uzlaştırma Raporu Örneği’ne uygun, tarafların edimlerini ayrı ayrı, şüphe ve tereddüte yer vermeyecek ve mümkünse sıra numarası içerecek şekilde taraf sayısından bir fazla olarak hazırladığı raporu, kendisine verilen belge örneklerini ve varsa yapmış olduğu masrafları gösteren belge, gider pusulası veya rayice uygun yazılı beyanı üst yazı ile uzlaştırma bürosuna teslim eder.

TERCÜMAN TALEBİ (İndir)

Uzlaşmaya katılan taraflar Türkçe bilmiyorsa 5271 sayılı kanunun 202. maddesi hükmü uygulanır.

İŞARET DİLİ TERCÜMAN TALEBİ (İndir)

Teklif Formu (İndir)

Uzlaştırmacı tarafından yapılacak uzlaşma teklifi, yönetmelik Ek-4’te yer alan uzlaşmanın mahiyeti ile uzlaşmayı kabul veya reddetmenin hukuki sonuçlarının bulunduğu teklif formunun imzalatılması Uzlaştırma müzakerelerine başlamanın ön şartıdır.

İSTİNABE TALEP (İndir)

Uzlaşma dosyasındaki tarafların şehir dışında olması ya da istinabe yapılması gereken diğer durumlarda Uzlaştırma bürosu aracılığı ile teklif formu ve Uzlaşma raporu şehir dışındaki tarafa imzalatılmak üzere tarafın bulunduğu yerdeki Adliyeye gönderilmektedir.

İSTİNABE EVRAKININ İADESİ (İndir)

VASİ ATAMASI TALEBİ (İndir)

MUVAFAKATNAME (İndir)

Suça sürüklenen çocuk için uzlaşma işlemleri kanuni temsilcisi ile yürütülmektedir. Evlilik birliğinin devam ettiği durumlarda anne ve babadan biri ile uzlaşma süreci yürütülebilir. Bu durumda diğer ebeveynden muvafakat name alınması gerekir. Muvafakat veren ebeveyn uzlaşma görüşmelerine katılamaz. Süreç diğer kanuni temsilci ile yürütülür.

ÖZÜR MEKTUBU (İndir)

Özür Mektubu, Uzlaştırma görüşmeleri sonucunda taraflardan birinin özür dileme edimi ile uzlaşmayı kabul etmesi durumda düzenlenerek Uzlaştırma raporuna eklenmektedir.

Posta Tevdi Teslim Zimmet (İndir)

Taraflara tebligat çıkarıldığı durumlarda tebliğ mazbatası ile birlikte büroya teslim edilmektedir.

SEGBİS GÖRÜŞME TALEP (İndir)

Segbis, uzlaştırmacı ile ceza infaz kurumunda bulunan tarafın sesli ve görüntülü olarak iletişim kurmasını sağlayan, UYAP Bilişim Sisteminde ses ve görüntünün aynı anda elektronik ortamda iletildiği,kaydedildiği ve saklandığı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemidir.

SEGBİS GÖRÜŞME TUTANAĞI (İndir)

Uzlaştırmacı taraflarla Segbis görüşmesi sonrası tutanak düzenlemelidir.

EK SÜRE TALEBİ (İndir)

Uzlaştırmacının, dosya kabulünden itibaren en geç otuz gün içinde uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırması gerekmektedir. Uzlaştırmacının çeşitli nedenlerle 30 günlük süre içinde uzlaştırma işlemlerini tamamlayamadığı durumlarda, Uzlaştırma Savcısından yazılı olarak her defasında yirmi günü geçmemek üzere en fazla iki kez  ek süre talebinde bulunabilmektedir.

Taksitli Edim Protokolü (İndir)

Maddi edim ile uzlaşma sağlandığı durumlarda, ileri tarihli edim belirlenmiş ise uzlaştırma raporuna ek olarak protokol düzenlenebilmektedir.

TESLİM VE TESELLÜM TUTANAĞI (İndir)

EK SARF TALEBİ (İndir)

Her sene, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen uzlaştırmacılara ödenecek meblağ ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlenmekte ve Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazetede yayınlanmaktadır. Uzlaştırma işlemleri sonrası dosya teslimi neticesinde Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi altında yazılan sarf kararlarında Ek Sarf Talebi için ekteki  dilekçe örneği kullanılabilir.

ZORUNLU YOL GİDERİ TALEBİ (İndir)

EK UZLAŞTIRMACI GÖREVLENDİRME TALEBİ (İndir)

Çok taraflı uzlaştırma dosyalarında ek uzlaştırmacı talebinde bulunulabilmektedir.

GÖREVDEN ÇEKİLME TALEBİ (İndir)

Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma yönetmeliği Etik İlkeler gereği, Uzlaştırmacı,Taraflardan biriyle herhangi bir kişisel veya iş ilişkisinin bulunması, uzlaştırmanın sonucuna yönelik doğrudan veya dolaylı, malî veya diğer menfaatinin bulunması ya da taraflardan biri için uzlaştırma dışında bir yetkiyle görev yapması gibi bağımsızlığı veya taraflarla arasındaki menfaat çatışmasını etkileyebilecek ya da bu izlenimi verebilecek durumları açıklamadan görev yapamaz veya göreve devam edemez.

KOMİSYON DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ (İndir)

Uzlaştırmacı, tayin, taşınma gibi nedenlerle görevli olduğu komisyonu değiştirebilmektedir.

UZLAŞTIRMACI SİCİLİNİN GEÇİCİ OLARAK DONDURULMASI TALEBİ (İndir)

Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma yönetmeliği Madde 49’un 5. bendi gereği; Uzlaştırmacı, sicilden ve listeden çıkarılmasını her zaman isteyebilir. Bu durumda olanlar, sınav şartları dışındaki şartları haiz ise yeniden sicile kayıt yaptırabilirler.

UZLAŞTIRMACI SİCİLİNİN AKTİF HALE GETİRİLMESİ TALEBİ (İndir)

Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma yönetmeliği Madde 49’un 5. bendi gereği; Uzlaştırmacı, sicilden ve listeden çıkarılmasını her zaman isteyebilir. Bu durumda olanlar, sınav şartları dışındaki şartları haiz ise yeniden sicile kayıt yaptırabilirler.